Nákupní košík je prázdný

Všeobecné obchodní podmínky

 

Kupní smlouva:

 

Nakupování v internetovém obchodě www.koralkovyostrov.cz se řídí těmito Obchodními Podmínkami a dále přiměřeně ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a  zák. č. 634/1992 Sb., (O ochraně spotřebitele) nebo zák. č. 513/1991 Sb. (Obchodní Zákoník) v platném a účinném znění a souvisejícími právními předpisy.

 

Odesláním objednávky prostřednictvím webového rozhraní na těchto internetových stránkách dochází k návrhu uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami, kterými jsou:

 

1. Společnost JeTiSoft s.r.o., IČ 29125286, se sídlem Na Roudné 443/18, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, zn. C 27040 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) 

 

2. Kupující - uživatel internetového obchodu (dále jen „Kupující“).

 

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s nimi.

 

Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku přijetí objednávky Prodávajícím. O přijetí nebo nepřijetí objednávky Prodávající Kupujícího informuje prostřednictvím elektronické pošty na adrese, kterou Kupující při vytváření objednávky uvedl.

 

Objednané zboží je odesíláno zásilkovou službou na adresu, kterou Kupující uvedl jako Doručovací adresu. Kupující je povinen zboží převzít ve lhůtě sdělené mu dopravcem. V opačném případě je povinen k náhradě škody která nepřevzetím zboží vznikne.

 

Ochrana osobních údajů:

 

Odesláním objednávky Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely uskutečnění plnění kupní smlouvy ze strany Prodávajícího. Prodávající prohlašuje, že neposkytne tyto údaje třetím osobám s výjimkou pro plnění nezbytných případů jako je poskytnutí doručovací adresy přepravci, fakturačních údajů zpracovateli účetnictví, apod., nebo případů, ve kterých je k tomu povinen ze zákona. Kupující rovněž souhlasí se zasíláním obchodních sdělení od Prodávajícího.

 

Osobní údaje, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

Odstoupení od smlouvy

 

V souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku má Kupující právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku, a to i bez udání důvodu.

 

Prodávajícímu v takovém případě přísluší pouze náhrada nákladu skutečně vynaložených v souvislosti s vrácením zboží.

 

Pokud se Kupující rozhodne pro odstoupení od kupní smlouvy, zašle toto písemně spolu s vraceným zbožím, fakturou nebo číslem objednávky a s uvedením čísla bankovního účtu, na který si přeje vrátit peníze, na adresu:

 

JeTiSoft s.r.o.

Korálkový ostrov
Na Roudné 443/18

301 00 Plzeň

 

Zboží spotřebitel vrátí úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 občanského zákoníku).

 

Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od odstoupení.

 

Reklamace

 

Doklad o koupi – faktura je pro Kupujícího zároveň záručním listem.

 Délka trvání záruky je 2 roky.

 V případě uplatnění reklamace je nutné k reklamovanému zboží přiložit kopii záručního listu spolu s popisem závady, pro kterou je zboží reklamováno, a zaslat na adresu:

 

JeTiSoft s.r.o.

Korálkový ostrov
Na Roudné 443/18

301 00 Plzeň

 

Neúplné nebo poškozené zásilky

 

Pokud Kupující zjistí poškození nebo neúplnost zásilky, je toto nutné neprodleně oznámit Prodávajícímu na e-mailové adrese: objednavky@koralkovyostrov.cz, sepsat s dopravcem protokol o vzniklé škodě a zaslat jej bez zbytečného odkladu e-mailem, nebo poštou prodávajícímu.

 

Platnost

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.12.2013 do data vydání nových obchodních podmínek.

 

Ve věcech týkajících se konkrétní objednávky je vždy směrodatná verze obchodních podmínek platná v den objednávky.